PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Historien

Historien om Gjøvik Frivilligsentral...

Sosialdepartementet arrangerte i 1990 en idedugnad der de frivillige organisasjonene på det sosiale og humanitære feltet ble invitert til å komme med ideer til hvordan frivillige organisasjoner kunne bidra til å løse fremtidens omsorgsoppgaver. På seminaret ble ideen om frivillighetssentraler lansert, og ideen vakte interesse.

Stortinget bevilget 30 mill kroner i 1991 for lokale forsøk for mobilisering av lokal, frivillig innsats. Det ble opprettet 95 frivillighetssentraler over hele landet, og ordningen skulle evalueres etter to år. I ST.meld. nr. 16 (1993-94) Om videreføring av arbeidet med frivillighetssentraler gav Stortinget en tilbakemelding om virksomheten til de 95 sentralene som hadde drevet forsøk. Forsøksprogrammet viste at sentralene var et godt virkemiddel for å utløse frivillig innsats. Evalueringsrapporten Ansvar for andre, Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk (H.Lorentzen m.fl. 1995) ble omtalt i St.meld. nr. 35 (1994-95) Velferdsmeldingen. I denne meldingen ble det vist til at sentralene i vesentlig større grad trakk til seg  mennesker utenfor arbeidsmarkedet enn det frivillige organisasjoner gjorde.

Kultur- og kirkedepartementet fikk et koordinerende ansvar for frivillighet fra 1.januar 2005, og nye retningslinjer for driften ble vedtatt samme år. Departementet gir tilskudd til driften, og rammene for dette fastsettes i statsbudsjettet. Midlene skal brukes til å dekke deler av lønnskostnadene til daglig leder. For 2014 er tilskuddet på kr 310.000,- i maksimalt tilskudd forutsatt daglig leder ansatt i 100% stilling og krav om minimum 40% lokal finansiering av driften. I dag er det nærmere 400 sentraler i Norge.

Gjøvik Frivilligsentral ble besluttet dannet av Gjøvik kommune i sak 95/0112 og 95/0113 i 1995, men ble ikke startet opp før 1.mars 1996. Den var i starten lokalisert i Trondhjemsveien  7, og fikk her 125 m².

I 1997 flyttet sentralen til Siggerudsgate 6 og var samlokalisert med Psykisk Dagsenter. 

Fra 2001 har sentralen hatt tilhold på Furubakken i Øvre Torggt. 2. Her disponeres 450 m².

Fra 2012 ble driften ved Stiftelsen Øverby Helesportsenter lagt ned og lokalene overtatt av Gjøvik kommune og innlemmet som en avdeling av Frivilligsentralen og fikk navnet Gjøvik Frivilligsentral, avdeling Øverby. Til sammen  disponerer vi nå totalt ca 1000 m².

Gjøvik Frivilligsentral har nå 2 stillingshjemler med daglig leder i 100% og to medarbeidere i 50% hver. Vi har pr dato følgende aktiviteter knyttet opp mot sentralen:

 • Mandagstreff – kafe avd. Sentrum med sang og underholdning
 • Hørselhjelper til stede i samarbeid med HLF – salg av batterier
 • Lunsjtreff - tirsdagskafé, sosial møteplass avd. Sentrum
 • Turgruppe for alle tirsdager!
 • Strikkekafe tirsdager avd. Øverby
 • Nerstugengen. Vedhugst avd. Øverby
 • Kom og spis! Onsdager avd. Sentrum med middagsservering
 • Torsdagstreffen avd. Øverby Kafe med underholdning – hente/bringetjeneste
 • Vedhugst Nerstuen torsdager – Tilrettelagte tjenester
 • Gladsang/allsang begge avdelinger
 • Internettkafè for voksne x 2 pr. mnd. varierende tema relatert til bruk/programvarer.(Seniornett) En på dagtid og en på kveldstid.
 • Bildebehandling, data (Seniornett)
 • Datakurs +55 nybegynner og videregående (Seniornett)
 • Gratis Advokathjelp annenhver onsdag
 • Turvenn
 • Følgevenn - sykehus/lege o.l.
 • Leseombud på omsorgssentere i kommunen.
 • Natteravn
 • Reservebestemor
 • Introkurs – språkopplæring for flyktninger
 • Norsktrening – læringssenteret
 • Leksehjelp
 • Internasjonal uke –
 • Utdeling av frivilligpris på GjøvikGalla
 • Frivilligdag i Storgata 2. lørdag i september.
 • Skibladnertur for eldre
 • Dele ut Medmenneskesvanen hvert kvartal til en frivillig i samarbeid med ordfører.
 • Rullefest
 • Seniordans.
 • Til Topps! - i samarbeid med Røde Kors
 • Julekakesalg i desember
 • Låne bort kontorutstyr til organisasjoner
 • Lokalutleie medlemsorganisasjoner
 • Juletrefest for beboere på Furubakken
 • Julekaffe for samarbeidsparter / frivillige i desember
 • Juleverksted barn
 • Nettverkssamarbeid med andre FS for daglig leder
 • Frivilligkoordinering/ Kunstformidling Gjøvik
 • Kunstforening
 • Samarbeid med Gjøvik skole, klasse 1 Lucia feiring
 • Samarbeid med helsesøster/sanitetsforeningen/frivillig om hjelp til influensavaksinering.
 • Pensjonistuniversitetet, sekrteræriat
 • Samarbeid med Rådgivningstjenesten 65+.
 • Samarbeid med Gjøvik læringssenter
 • Samarbeid med HIG Gjøvik
 • Samarbeid med NAV
 • Samarbeid Kreftforeningen
 • Samarbeid Røde Kors